Verantwoordelijkheid

Renover verbindt er zich toe om in de mate van het mogelijke de correctheid en het actuele karakter te verzekeren van de informatie, die op haar website geplaatst wordt. Renover behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

In geen geval biedt Renover een sluitende waarborg wat betreft de juistheid, de volledigheid of de bruikbaarheid van deze informatie. Renover wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of nalatigheid alsook voor elke schade die voortkomt uit frauduleuze handelingen van derden in verband met de inhoud van de site.
Renover is in geen geval aansprakelijk voor eventuele directe en/of indirecte schade of voor welk verlies dan ook te wijten aan het raadplegen van de website of aan het raadplegen van websites via hyperlinks op de Renover website.

Bescherming van de intellectuele eigendomsrechten

Deze site is onderworpen aan de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die door de gebruikers van de site gegeven worden tijdens hun bezoek aan de Renover-site worden alleen gebruikt om de geïnteresseerde te kunnen contacteren.
Vermits deze gegevens noch doorgegeven worden aan derden, noch langer bewaard blijven dan nodig om de doelstelling nl. contact leggen, te verwezenlijken en vermits deze gegevens niet onderworpen zijn aan één van de andere bepalingen van het Koninklijk Besluit van 13 februari 2002, is de Renover-site ontheven van de verklaring i.v.m.de geautomatiseerde behandeling van persoonsgegevens.

De uiteindelijke doelstelling i.v.m. het opvragen van persoonsgegevens op de Renover-site is het contacteren van de gebruiker om publieke, sociale of professionele relaties aan te knopen of te onderhouden. De informatie wordt in geen geval gebruikt of gecommuniceerd naar derden. De bewaringstermijn van de gegevens overschrijdt in geen geval de tijd nodig om de hierboven omschreven doelstelling te bereiken.
 

Algemene informatie

Het gebruik van de site www.renover-bvba.com impliceert dat de gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Onder “site” en “website” wordt hieronder verstaan de internetsite van RENOVER bvba.

Deze website is eigendom van de firma RENOVER bvba.

De firma RENOVER is een bvba ingeschreven onder volgende nummers:
BTW: BE 416.890.063
H.R.B.: 302.852
Ref.Reg.: 416.890.063.04.21.01

Doelstelling van de firma : het plaatsen van dubbel glas in bestaande ramen.
Doelstelling van de site : informatie geven over de activiteiten, het vakmanschap en het toegepaste procédé van Renover.

Maatschappelijke zetel :
387, Sint-Pieterssteenweg
1040 BRUSSEL

Exploitatiezetel :
Renover BVBA
Brusselsesteenweg, 410d
3090   OVERIJSE
Tel.: 02 731 18 04
Fax: 02 731 14 82
Website: http://www.renover-bvba.com of http://www.renover-sprl.com

Het reserveren van de domeinnaam is gebeurd zoals de wet voorschrijft (registratie Gandi).

Verantwoordelijk uitgever : Philippe VANASBROECK.

Beheerder van de site: OVH.

De merken Thermobel, Stratobel, Starlite N, en Phonibel die geciteerd worden op deze site, zijn een gedeponeerd merk van GLAVERBEL NV.

Persoonlijke gegevens

Deze site is onderworpen aan de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die door de gebruikers van de site gegeven worden tijdens hun bezoek aan de Renover-site worden alleen gebruikt om de geïnteresseerde te kunnen contacteren.
Vermits deze gegevens noch doorgegeven worden aan derden, noch langer bewaard blijven dan nodig om de doelstelling nl. contact leggen, te verwezenlijken en vermits deze gegevens niet onderworpen zijn aan één van de andere bepalingen van het Koninklijk Besluit van 13 februari 2002, is de Renover-site ontheven van de verklaring i.v.m.de geautomatiseerde behandeling van persoonsgegevens.

De uiteindelijke doelstelling i.v.m. het opvragen van persoonsgegevens op de Renover-site is het contacteren van de gebruiker om publieke, sociale of professionele relaties aan te knopen of te onderhouden. De informatie wordt in geen geval gebruikt of gecommuniceerd naar derden. De bewaringstermijn van de gegevens overschrijdt in geen geval de tijd nodig om de hierboven omschreven doelstelling te bereiken.